HENRY GEORGE (1839 - 1897) 

Amerikansk økonom. Grundlægger af 'georgismen'. 
Her er et billede af Henry George

Henry George 


Henry George blev født i Philadelphia, Pennsylvania, den 2. sept. 1839. 

    Som 16-årig rejste han hjemmefra for at sejle som dæksdreng til Calcutta. Flyttede til Californien i 1858 og slog sig ned i San Francisco. Giftede sig med Annie Corsina Fox. Arbejdsløs under depressionen i 1870erne og ofte ude af stand til at finde arbejde. Lærte trykkerfaget og begyndte at skrive artikler om sociale problemer i sin fritid. Fik job som redaktør på en lokal avis. 

     Henry George fik ingen højere uddannelse. Han blev dog tidligt interesseret i økonomiske spørgsmål, så han erhvervede sin viden om de klassiske økonomer ved selvstudium 

    Spørgsmålet, om hvorfor fattigdom findes midt i overfloden, pinte ham. Under et ophold i New York i 1868 blev han konfronteret med denne bys umådelige rigdom i kontrast til den manglende opfyldelse af basale behov. Dette overbeviste ham om, at der fandtes en økonomisk baseret sammenhæng mellem disse to yderpunkter. 

    Han tog tilbage til Californien og skrev »Vort Land og Jordpolitikken«, og derpå mesterværket, »Fremskridt og Fattigdom«, som blev en international succes. Han flyttede til New York og skrev andre bøger, bl.a. »Beskyttelse eller Frihandel« og et åbent brev til Pave Leo XIII, »Arbejdets Kår«, som et svar på pavens hyrdebrev "Rerum Novarum" om arbejderspørgsmålet. 

     Han var en livlig foredragsholder, ikke blot i Amerika, men også i Irland, Skotland, England og Australien. 

    Han var opstillet to gange som borgmesterkandidat i New York. En koalition bestående af de store politiske partier vandt over ham i første forsøg. Han døde den 29. oktober 1897, før det andet valg var afholdt. Hans begravelse blev et af de kraftigste udtryk for folkelig følelse og respekt, som nogensinde er blevet en privatmand til del. 

Læs evt mere i biografierne. Se hovedsiden.

Til Hovedside: Grundskyld - Henry George

Den Store Danske Encyklopædi,

Vor tids nyeste leksikon: Den Store Danske Encyklopædi,  har i  bind no. 9 med "G" fundet plads til følgende om Henry George.
Citat:
Henry George
, 1839-97, amerikansk skribent og politisk økonom. George var selvlært og skabte med Progress and Poverty (1879) megen opmærksomhed i både USA og England. Hans politiske udgangspunkt var liberalt. George mente at statens magt skulle begrænses, og han var fortaler for det frie initiativ og den frie verdenshandel. Det var hans grundlæggende tanke, at arbejds- og kapitalindtægter skulle friholdes for beskatning, medens statens udgifter skulle finansieres ved beskatning af jorden. George har givet navn til den politiske, filosofiske retning georgisme. George var selv politisk aktiv. Han dannede bl.a. United Labour Party, som han i 1886 opstillede for til borgmestervalget i New York. Han blev dog ikke valgt. I 1897 opstillede han påny, men døde under valgkampen. 
I Danmark er Georges tanker partipolitisk repræsenteret i Danmarks Retsforbund, hvis politiske indflydelse har været begrænset. Georgismen har imidlertid haft betydning for de jordværdiansættelsesprincipper, som danner grundlag for jordbeskatningen i Danmark.
Citat slut.

En kommentar hertil: 

 1. Henry Georges forslag gik ud på at beskatte jordværdier - ikke jord. 
 2. Der er en væsentlig forskel: 
  Jord, som ingen værdi har, skal naturligvis ikke beskattes. 
  Hos George omfatter 'jord' alle naturlige ressourcer -- jord, luft, vand, mineraler, olie, hav, etc. etc.   
 3. Det er heller ikke helt korrekt, at Henry George ønskede statens magt begrænset. Han ønskede, at staten påtog sig de opgaver, som retteligt hørte ind under staten. Se f.eks.
 4. Samfundsspørgsmål: Regeringens opgaver.

  Citat: 
  "Det store jernbanespørgsmål ... er et højst slående eksempel på de onde følger, som kommer af, at staten undlader at påtage sig opgaver, som rettelig henhører under den" 
  Citat slut. 
  'Naturlige' monopoler hører naturligt under staten, iflg George!   

 5. Det er vel heller ikke helt korrekt at Georges tanker danner grundlag for partiet Retsforbundet. Partiets grundlag var oprindeligt Severin Christensens tanker om et retssamfund - baseret på Severin Christensens retsfilosofi, som på visse punkter inddrog Georges tanker om fælles ret til jorden (jordværdierne). SCs retsfilosofiske tanker var nok nået til samme resultat, også uden George.

 6. Og det bør anføres, at hvor George ville anvende hele provenuet fra jordrenten til samfundets bedste - altså en velfærdsstat - ville Severin Christensen tilbagebetale overskydende provenu til borgerne i lige store andele - altså et retssamfund. (Politikerne skal ikke gøre, hvad der er godt - men hvad der er ret). 
  Bemærk at Encyklopædien ikke har fundet plads til Severin Christensen. 
  PMA

Henry George
1839 - 1897
Born in Philadelphia, Pa., September 2, 1839. Father a publisher of religious books. Left home at sixteen to sail as foremast boy to Calcutta. Moved to California in 1859, settling in San Francisco. Married Annie Corsina Fox. Victim of depression of the Seventies and often unable to find work.
      Learned printing trade and began to write articles on social problems in spare time. Got job as editor of a local paper. Gained national attention when his article on Chinese immigration was published in New York Tribune.
      Henry George had no higher education. He became interested in economic questions, and he acquired his knowledge of the classical economist by private studies.
      The question, why poverty exists in the midst of abundance tormented him. Assigned to New York in 1868, he was confronted with the monstrous wealth of that city, side by side with debasing want. This convinced him that an economic relationship existed between these two extremes. Returned to California and wrote Our land and land Policy, and then his masterwork, Progress and Poverty, which was an international success. Moved to New York and wrote other books including a book on free trade.
      Ran twice for mayor of New York. A coalition of the major political parties defeated his first attempt. Died October 29, 1897 before the second election was held. His funeral occasioned one of the greatest outpourings of popular feeling and respect ever given to a private citizen. To summary of Pages in English: Land and Taxation

Henry George
1839 - 1897

Henry George nació el 2 de septiembre de 1839 en Filadelphia, Pennsylvania. Solo tenía quince años cuando abandonó sus estudios para ser miembro de la tripulación de un barco mercante con rumbo a Australia e India. A su regreso se fué para California donde empezó a trabajar como impresor en 1859, más tarde llegando a ser redactor editorial de un periódico de San Francisco.
     Fué por esta época, los turbulentos años de la juventud de su país, que Henry George comenzó a darle forma a su filosofía. La construyó de sus observaciones y de su experiencia personal, basándose sobre la pobreza que seguía las huellas de la industrialización del Este y la miseria que acompañaba a la acaparación de la abundante y fértil tierra del Oeste americano.
     En su primera gran obra, Progreso y Miseria, publicada en 1880, Henry George buscó una respuesta a la pregunta que ningún otro economista había contestado: ¿Por qué existe la pobreza en medio de tanta abundancia? Este libro fué un éxito inmediato y en pocos años se tradujo a todos los principales idiomas.
   Después de Progreso y Miseria Henry George escribió ¿Protección o Librecambio?, Problemas Sociales, Un Filósofo Perplejo, La Cuestión de la Tierra, y La Ciencia de la Economía Política.